Vacker skog i TåsjöbergetForest Tåsjöberget

Detta är SCA

Skogens värde för en hållbar framtid

SCAs värdegrund är baserad på övertygelsen om skogens värde för en hållbar framtid för alla. Långsiktighet och hållbar lönsamhet är centralt i SCAs strategiska inriktning och tillsammans med engagerade medarbetare, innovationskraft och ständiga förbättringar skapas lönsam tillväxt.

Verksamheter

Plantskolor
SCAs plantverksamhet NorrPlant består av Bogrundet och Wifstamons plantskolor.

Läs mer

Skogsförvaltning & lokalkontor
SCAs skogsverksamhet består av fem funktioner med ca 40 kontor i Norrland. De ansvarar bland annat för köp av virke från privata skogsägare, skogsskötsel, avverkning och virkestransporter.

Läs mer

Virkesanskaffning & virkesterminaler
Industriförsörjning ansvarar för virkesanskaffningen till våra industrier. Våra virkesterminaler är viktiga nav i virkesflödet.

Läs mer

Krossprodukter
Vi säljer krossmaterial från SCAs bergtäkter till väg- och anläggningsprojekt.

Läs mer

Sågverk, träförädling & distribution
Trä är framtiden! Vi erbjuder träprodukter av både furu och gran. Vid våra enheter sågar, hyvlar och förädlar vi produkterna efter våra kunders behov.

Läs mer

Pappersbruk
Kraftlinerbruk i Obbola och Munksund.

Läs mer

Massafabrik
Massafabriken i Östrand producerar blekt sulfatmassa, både som TCF- och ECF samt CTMP massa av högsta kvalitet. Ökad efterfrågan på CTMP gör att vi nu bygger en ny produktionsanläggning vid Ortvikens industriplats som är klar i början av 2023.

Läs mer

Biobränsle & pellets
Vi är en av Sveriges största pelletstillverkare. Tillverkningen sker i Härnösand, Stugun och Luleå. Tack vare en stor och bred råvarubas kan långsiktiga leveranser med en flexibel bränslemix erbjudas.

Läs mer

Biodrivmedel
Med ett effektivt skogsbruk, industriell tradition och utveckling skapar vi framtidens biodrivmedel.

Läs mer

Projekt vindkraft
Tillsammans med partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas.

Våra vindprojekt

Logistik
Omfattande sjö- och landtransporttjänster inom Europa och till översjömarknader med egna terminaler i Umeå, Sundsvall, Rotterdam, Sheerness och Kiel.

Läs mer

Innovation & forskning
SCA driver ett dedikerat innovationsarbete för att vara förberedd att möta framtiden med förändrade marknader och nya kundkrav.

Innovation och forskning
Verksamheter
Verksamheter

Underhåll
I organisationen finns både en bred och mer specialiserad kompetens inom bland annat mekanik, el och automation, driftsäkerhet samt investeringsprojekt.

Läs mer

Här finns vi

Affärsområden & stödjande enhet

SCA är indelat i fem affärsområden – Skog, Trä, Massa, Papper, Förnybar Energi samt Inköp och logistik som stödjande enhet. På R&D Centre bedrivs även forskning och utveckling i nära samarbete med Mittuniversitetet.

Skog
SCAs affärsområde Skog förvaltar SCAs skogsinnehav på 2,6 miljoner hektar i norra Sverige och 50 000 hektar i Estland och Lettland. Verksamheten består av staber och fem funktioner som ansvarar för skogsbruket och skötseln av de egna skogarna. En viktig del i verksamheten är köp av virke från privata skogsägare och det breda utbud av tjänster som vi erbjuder skogsägare så att de kan sköta sin skog.

Läs mer

Trä
Vi tillverkar träprodukter för bygghandeln, träindustrin och ditt hem. Våra produkter består utav högkvalitativ råvara från norra Sverige och tillverkas i Sverige, Frankrike och England, men produkterna används runt om i världen.

Läs mer

Papper
SCA driver tre pappersbruk som tillverkar kraftliner och tryckpapper. Skogen omvandlas till stark kraftliner och högklassigt tryckpapper som möter kundens specifika och höga krav på kvalitet, hållbarhet och prestanda.

Läs mer

Massa
SCA Massa är en oberoende världsledande massaproducent. I vårt toppmoderna fabrik i Timrå producerar vi massa av högsta kvalitet framställd av råvara från våra egna skogar och med en extremt låg miljöpåverkan. Vi fördubblar nu vår produktionskapacitet från 530 000 ton till ca en miljon ton.

Läs mer

Förnybar energi
Vindkraft projekteras och genereras på SCAs mark. Restprodukter från skogen och skogsindustrin blir biobränslen, pellets, biodrivmedel och biokemikalier.

Läs mer

Inköp & Logistik
SCAs inköp- och logistikenhet gör storskaliga industriella upphandlingar inom indirekta material och tjänster, tekniskt underhåll, produktionsmaterial och returfiber samt erbjuder logistiktjänster.

Läs mer

R&D Centre
SCA R&D CENTRE stödjer SCAs verksamheter, produktförnyelse och driver innovationer för att skapa framtida affärer. I organisationen ingår specialistkompetens som säkerställer spetskunnande inom nyckelområden för SCA.

Läs mer

Koncernen

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

Koncernen